Always beside the people
Hotline in Vietnam: (+84).4.3733.95.86

Phó Cục Trưởng : Vũ Thị Hoàng Hà

Dân tộc: 
Kinh
Quê quán: 
Tiền Hải, Thái Bình
Học vị: 
Thạc sĩ Luật học
Năm sinh: 
1974
Tổ chức: 
Cơ quan: 
024.62739639