Always beside the people
Hotline in Vietnam: (+84).4.3733.95.86

Công văn số 152/CTGPL-CS&QLNV về việc thực hiện một số nhiệm vụ triển khai Luật trợ giúp pháp lý năm 2017

Tue, 23/04/2019 - 15:41 -- tunn

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 trong đó có giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tư pháp (Cục trợ giúp pháp lý) chưa nhận được văn bản của một số địa phương về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi thêm thông tin liên quan đến các vấn đề trên đề nghị liên hệ về Cục trợ giúp pháp lý theo số điện thoại 024.62739638 (Phòng chính sách và quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý); 024.62739645 (Phòng tài chính và Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý) hoặc 024.32321529 (Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở./.

(Chi tiết trong file đính kèm)