Always beside the people
Hotline in Vietnam: (+84).4.3733.95.86

TGPL với công tác dân vận

Trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Wed, 13/03/2019 - 14:27 -- tuanvq
          (Buổi truyền thông cho người khuyết tật  tại thôn Chư Sang, xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai)

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018. Trên cơ sở đó, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu giúp Giám đốc Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/3/2018 về triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh.

Undefined
Subscribe to RSS - TGPL với công tác dân vận