Always beside the people
Hotline in Vietnam: (+84).4.3733.95.86

Thông báo, tin điều hành

Công văn số 158/TGPL-TTTTDL V/v cung cấp tài khoản truy cập Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

Fri, 19/04/2019 - 10:48 -- vananh

Ngày 17/01/2019, Cục Trợ giúp pháp lý đã ban hành Công văn số 16/TGPL-TTTTDL gửi các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để chỉ đạo các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

Undefined

Thông báo v/v chiêu sinh Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp TGVPL hạng II năm 2019

Wed, 06/03/2019 - 10:07 -- vananh

 Nhằm góp phần nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức theo quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý, Học viện Tư pháp chiêu sinh học viên Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II năm 2019.

Đối tượng:

Undefined

Đôn đốc địa phương triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

Fri, 14/02/2020 - 16:31 -- admin

 Để có cơ sở theo dõi, thống kê, báo cáo về công tác TGPL trên phạm vi toàn quốc, Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố (Trung tâm) nào đã cập nhật thì tiếp tục cập nhật. Những Trung tâm nào chưa cập nhật thì quan tâm, thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin việc/vụ việc TGPL và thông tin về tổ chức, cán bộ… lên Hệ thống. 

Undefined

Công văn số 152/CTGPL-CS&QLNV về việc thực hiện một số nhiệm vụ triển khai Luật trợ giúp pháp lý năm 2017

Tue, 23/04/2019 - 15:41 -- tunn

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 trong đó có giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tư pháp (Cục trợ giúp pháp lý) chưa nhận được văn bản của một số địa phương về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao.

Undefined

Quyết định số 3040 /QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 14 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019

Mon, 14/01/2019 - 15:17 -- tuanvq
Undefined

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Sat, 05/01/2019 - 10:15 -- tuanvq

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Thông báo, tin điều hành