Always beside the people
Hotline in Vietnam: (+84).4.3733.95.86

Thông báo, tin điều hành

Thông báo việc cập nhật tình hình tổ chức, hoạt động của 63 Trung tâm TGPL trong toàn quốc

Fri, 23/01/2015 - 11:38 -- dongnv

Để kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của 63 Trung tâm TGPL trong toàn quốc, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Trung tâm  gửi thông tin về thay đổi nhân sự, tổ chức bộ máy và các hoạt động nổi bật của Trung tâm (nếu có) theo địa chỉ email: ctgpl@moj.gov.vn vào ngày thứ 5, hàng tuần.

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Thông báo, tin điều hành