Always beside the people
Hotline in Vietnam: (+84).4.3733.95.86

Hình thức TGPL

 HÌNH THỨC ĐƯỢC TGPL

Các tổ chức thực hiện TGPL cung cấp dịch vụ TGPL theo các hình thức sau:

  • Tư vấn pháp luật (Trực tiếp hoặc bằng văn bản)
  • Tham gia tố tụng
  • Đại diện ngoài tố tụng
  • Hòa giải
  • Giúp đỡ thủ tục hành chính, khiếu nại